BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2016 roku > Asystent w Zakładzie Ekologii Populacji

Asystent w Zakładzie Ekologii Populacji

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
25 lipca 2016, 11:24 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Populacji.

 

Wymagania

1) stopień naukowy magistra lub doktora w dyscyplinie biologia lub pokrewnej;

2) doświadczenie w badaniach paleoekologicznych w tym metodyce i interpretacji wyników analiz stabilnych izotopów i mikrośladów starcia uzębienia;

3) odbyte staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych

4) dorobek naukowy: autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych z zakresu biologii i paleoekologii w recenzowanych czasopismach naukowych wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

5) udział w projektach badawczych oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów naukowych i kierowaniu projektami badawczymi;

6) bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

– realizacja badań z zakresu paleoekologii ssaków,

– analiza danych naukowych dotyczących paleoekologii ssaków;

– publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych;

– planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych;

– współpraca z zespołem IBS PAN.

Wymagane dokumenty:

–  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

–  życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji i udział w projektach naukowych oraz stażach naukowych;

–  odpis dyplomu;

–  oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;

–  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. Zm.).

Termin składania dokumentów: do 24.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 31.08.2016 r.

Adres: Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: rkowal@ibs.bialowieza.pl

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 25 lipca 2016

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 25 lipca 2016, 11:24

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 25 lipca 2016, 11:24