BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2014 roku > Adiunkt w specjalności parazytologia i immunologia zwierząt w Zakładzie Ekologii Populacji

Adiunkt w specjalności parazytologia i immunologia zwierząt w Zakładzie Ekologii Populacji

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
21 listopada 2014, 11:39 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w specjalności parazytologia i immunologia zwierząt

w Zakładzie Ekologii Populacji

I.         Warunki konkursu

O stanowisko adiunkta mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30.04.2010 r. (Dz. U. nr 96, poz. 619), oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–          stopień doktora nauk biologicznych;

–          publikacje naukowe z zakresu parazytologii i immunologii w recenzowanych czasopismach naukowych wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

–          doświadczenie we współpracy z zagranicznymi partnerami naukowymi;

–          udokumentowany udział w projektach badawczych;

–          biegła znajomość języka angielskiego;

–          znajomość języka polskiego.

II.      Wymagane dokumenty

–          wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;

–          naukowe CV i kwestionariusz osobowy;

–          odpis dyplomu doktorskiego;

–          informacja o dorobku naukowym uwzględniająca wykaz publikacji i udział w projektach naukowych;

–          oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN, ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22.12.2014 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

III. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 2 tygodni od terminu składania dokumentów.

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 21 listopada 2014

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 21 listopada 2014, 11:39

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 21 listopada 2014, 11:39