BIP > Konkursy na stanowiska > Oferty pracy w 2016 roku > Asystent w projekcie badawczym NCN

Asystent w projekcie badawczym NCN

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
30 maja 2016, 11:22 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w projekcie badawczym NCN:

 „W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego”.

 Wymagania

 1. Stopień magistra lub doktora
 2. Znajomość metod biologii molekularnej
 3. Dobra wiedza w zakresie metod i analiz genetyki populacyjnej i ewolucyjnej
 4. Doświadczenie w zakresie analiz Sekwencjonowania Nowej Generacji i ich stosowania w badaniach dotyczących genomiki populacyjnej (zwłaszcza organizmów nie-modelowych), analiz genomu, analiz bioinformatycznych.
 5. Autorstwo artykułów naukowych z zakresu genetyki lub genomiki w recenzowanych czasopismach międzynarodowych.
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Opis zadań:

Asystent będzie uczestniczył w projekcie naukowym „W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w charakterze wykonawcy. Celem tego projektu jest określenie ogólno-genomowych relacji między zmiennością genetyczną obserwowaną w przypadku markerów neutralnych i różnorodnością funkcjonalną będącą pod wpływem doboru u obu gatunków rysia.

Realizacja projektu bazować będzie na próbkach tkanekrysi z obszarów zapewniających reprezentację różnych warunkówdemograficznych, klimatycznych i ekologicznych. Metody stosowane w projekcie będą wykorzystywać kluczowe zasobyniezbędne do badań genomicznych rysia wygenerowane wcześniej dla rysia iberyjskiego, w tym wysokiej jakości genomreferencyjny, dane dotyczące ekspresji genów oraz dane do analizy zmienności na podstawie sekwencjonowania całego genomu.Polimorfizm pojedynczych nukleotydów (SNP) oraz genotypy będą identyfikowane i mapowane wg referencyjnego genomu rysia iberyjskiego i wykorzystane do opracowania modelu dywergencji między gatunkowej i populacyjnej, a także do poszukiwania śladów doboru naturalnego w postaci zmienności adaptacyjnej obecnej w genomach obu gatunków. Analizowane będzie też zróżnicowanie metylacji genomu w celu zbadania zmienności epigenetycznej.

Zadania do wykonywania na stanowisku obejmują głównie opracowywanie i analizowanie danych z resekwencjonowania całego genomu przy niskim pokryciu zasad w celu:

– rekonstrukcji historii ewolucyjnej (filogeografia, dywergencja, demografia),

– analiz wzorców genomiki populacyjnej (różnorodność, zróżnicowanie populacji) oraz ich związku z czynnikami środowiskowymi, geograficznymi i klimatycznymi,

– skanowania genomu w poszukiwaniu selekcji kierunkowychi adaptacji.

Ponadto, asystent będzie uczestniczył w przygotowywaniu publikacji naukowych będących efektem prowadzonych analiz.

Ponieważ projekt prowadzony jest w kooperacji ze Stacją Biologiczną Doñana w Sewilli (Hiszpania), udział w badaniach będzie związany z pobytem za granicą (min. 3 miesiące w roku).

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę na czas określony (24 miesiące).

Rozpoczęcie pracy: sierpień 2016.

Wysokość wynagrodzenia: 5 000 PLN/miesiąc(brutto).

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu.
 • Życiorys naukowy przedstawiającydoświadczenie i osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, staże odbyte w jednostkach naukowych w kraju lub za granicą, wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, itp.
 • List motywacyjny,
 • Listy referencyjne

Oceny kandydatów dokona komisja składająca się z polskich i hiszpańskich partnerów realizujących projekt. Po wstępnej ocenie przedstawionych dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Składanie dokumentów: do 30.06.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 15.07.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 20.07.2016 r.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: kschmidt@ibs.bialowieza.pl

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 30 maja 2016

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 30 maja 2016, 11:22

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 30 maja 2016, 11:22