BIP > Ochrona danych osobowych > Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z IOD

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z IOD

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
21 lutego 2024, 09:12 Paweł Stankiewicz znuaba IOD
24 września 2020, 13:54 Paweł Stankiewicz
24 września 2020, 13:51 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD):

 

Pani Anna Milko

Inspektor Ochrony Danych w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Kontakt do IOD poprzez:

 1. a)     e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl
 2. b)     listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny:

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony
danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób kontaktujących się z inspektorem ochrony danych

Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków PAN
  z siedzibą w Białowieży (17-230) przy ulicy Stoczek 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Auguścik e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania
  z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona
  w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych).
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
  odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego
  Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia.
  Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.
 • W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowego wniosku dostępnego na stronie podmiotowej Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży
  w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/WNIOSEK DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, który po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl
 •  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1- z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania:

 • podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby
  skorzystać;
 • brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego
  powyżej.

 

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wytworzony przez: Paweł Stankiewicz

Wytworzony dnia: 24 września 2020

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 24 września 2020, 13:51

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 21 lutego 2024, 09:12