BIP > Ochrona danych osobowych > POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży

 • Drukuj
 • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
24 września 2020, 13:49 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu
 1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Administratora – Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży gwarantujące zgodność z krajowymi
  i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży:

 

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

 1. Ograniczenie celu

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

 1. Ograniczenie przechowywania

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 1. Prawidłowość danych

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży zapewnia, aby dane osobowe były prawidłowe i razie potrzeby aktualizowane. Dyrektor Instytutu podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

 1. Integralność i poufność

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Domyślna ochrona danych

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Dyrektor Instytutu wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 1. Rozliczalność
  Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Dyrektora Instytutu, ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży powołał inspektora ochrony danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie BIP Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży w sekcji Inspektor Ochrony Danych.

 

Dodatkowo informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Wytworzony przez: Paweł Stankiewicz

Wytworzony dnia: 24 września 2020

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 24 września 2020, 13:49

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 24 września 2020, 13:49