BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia w roku 2015 > Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/06/N/2015

Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/06/N/2015

  • Drukuj
  • Rejestr zmian
Data modyfikacji Zmodyfikowane przez Akcja
2 lipca 2015, 12:55 Paweł Stankiewicz Dodanie plików
29 czerwca 2015, 12:11 Paweł Stankiewicz Aktualizacja artykułu
25 czerwca 2015, 14:55 Paweł Stankiewicz Publikacja artykułu

W związku z pytaniami jak niżej do postępowania na jednorazową dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/06/N/2015 Zamawiający udziela odpowiedzi:

  1. Dotyczy Wzoru umowy, 6, ustęp 1, podpunkt a

Zamawiający zapisał:

„Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, za nieterminową realizację zobowiązań umownych i karę umowną w ww. wysokości za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu dla części na:

„Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% ceny przedmiotu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki, za nieterminową realizację zobowiązań umownych i karę umowną w ww. wysokości za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi”

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż słusznym wydaje się być naliczanie kar umownych od wynagrodzenia za tę części przedmiotu umowy, której dotyczą, a nie od całości umowy. Prosimy również zmniejszenie kary do 1% za dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: zamawiający uwzględni propozycję zmiany dotyczącą odniesienia do produktu, natomiast wysokość kary umownej pozostanie na poziomie 2%.

  1. Dotyczy Wzoru umowy, 6, ustęp 1, podpunkt c

Zamawiający zapisał:

„W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zleceniodawca może wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy termin realizacji umowy z zachowaniem prawa do kary umownej oraz odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 15 dni.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na;

„W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zleceniodawca może wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy termin realizacji umowy z zachowaniem prawa do kary umownej oraz odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 15 dni roboczych.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju. Z tego powodu zwłoka może nastąpić nie z winy Wykonawcy i kara w postaci odstąpienia od umowy wydaje się bardzo wysoką karą.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: zamawiający uwzględni propozycję zmiany na „15 dni roboczych”.

  1. Dotyczy Wzoru umowy, 6, ustęp 2

Zamawiający zapisał:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga nie odpowiada, strona winna odstąpienia od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga nie odpowiada, strona winna odstąpienia od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż karę należałoby naliczać od niezrealizowanej części umowy. Naliczanie kary za część umowy, która została zrealizowana należycie wydaje się być rozwiązaniem niesprawiedliwym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: zamawiający uwzględni propozycję zmiany.

  1. Pytanie odnośnie limitu kar umownych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?  Prośbę swoją motywujemy faktem, iż brak górnego limitu kar umownych może doprowadzić do sytuacji, w której wysokość kar opisanych w § 6 ust. 1 podpunkt a) przewyższy wysokość kary za odstąpienie od umowy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Nie.

Pliki

Wytworzony przez: Aniela Stepaniuk

Wytworzony dnia: 25 czerwca 2015

Udostępniony przez: Paweł Stankiewicz

Udostępniony dnia: 25 czerwca 2015, 14:55

Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Stankiewicz

Ostatnio zmodyfikowany dnia: 2 lipca 2015, 12:55